Menu Sluiten

Privacy verklaring

Grensoverschrijdend Bedrijventerrein, gevestigd aan Snellius 8 6422 RM Heerlen Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Snellius 1
6422 RM
Heerlen
Nederland
T: +31455688110
W: www.avantis.org

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Grensoverschrijdend Bedrijventerrein verwerkt bij haar dienstverlening de persoonsgegevens van werknemers, klanten, relaties en leveranciers. Afhankelijk van de relatie met de betrokkene worden andere persoonsgegevens verwerkt. Deze privacy verklaring dient onder meer om inzichtelijk te maken welke persoonsgegevens wij verwerken, wat het doel van de verwerking is, alsook op welke juridische basis de gegevens worden verwerkt en hoe lang wij de persoonsgegevens bewaren.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Beeldopnamen
 • Opleiding en vorming
 • Beroep en betrekking
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Enkel in uitzonderlijke gevallen verwerkt Grensoverschrijdend Bedrijventerrein ook de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, te weten:

 • burgerservicenummer (BSN).

Dit persoonsgegeven wordt alleen verwerkt wanneer daar een wettelijke grondslag voor is, bijvoorbeeld in geval van werknemers.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken?

3.1 Doeleinden voor verwerking

Zoals eerder in deze verklaring aangeven hangt het af van de relatie die Grensoverschrijdend Bedrijventerrein met de betrokkene heeft, welke persoonsgegevens er worden verwerkt. In het algemeen verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Personeelsadministratie
 • Klantenbeheer
 • Leveranciersbeheer
 • Beheer welzijn op het werk
 • Het afhandelen van betalingen

Grensoverschrijdend Bedrijventerrein zal dan ook alleen persoonsgegevens verwerken voor zover dit valt binnen de context van de relatie die wij met de betrokkene hebben. Dit zal bijvoorbeeld zijn om telefonisch of via e-mail contact op te nemen met een klant om uitleg te geven over onze dienstverlening of om klanten of leveranciers te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Ook is het mogelijk dat wij persoonsgegevens verwerken om goederen en/of diensten af te leveren bij klanten of relaties.

3.2. Juridische basis voor verwerking

Grensoverschrijdend Bedrijventerrein verwerkt persoonsgegevens op basis van verschillende juridische grondslagen. Afhankelijk van de relatie tot de betrokkene worden persoonsgegevens verwerkt op een andere juridische grondslag.

Ten aanzien van de betrokkenen met wie Grensoverschrijdend Bedrijventerrein een overeenkomst heeft, zal de grondslag zijn basis vinden in die overeenkomst. Om de overeenkomst te kunnen uitvoeren zullen er persoonsgegevens verwerkt moeten worden. In andere situaties kan er sprake zijn van een wettelijke verplichting op basis waarvan het voor Grensoverschrijdend Bedrijventerrein noodzakelijk is om persoonsgegevens te verwerken, dit geldt bijvoorbeeld voor de verwerking van persoonsgegevens voor het doen van onze belastingaangifte.

Ook zijn er situaties denkbaar waarbij Grensoverschrijdend Bedrijventerrein aan de betrokkene toestemming heeft gevraagd om de persoonsgegevens te mogen verwerken, in welk geval de toestemming de juridische basis voor de verwerking vormt. Deze toestemming mag de betrokkene overigens altijd weer intrekken. In het geval dat Grensoverschrijdend Bedrijventerrein in dat geval geen aanvullende grond heeft om de persoonsgegevens te verwerken, dan zal de gegevensverwerking vanaf het moment van intrekking van de toestemming worden gestopt.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Grensoverschrijdend Bedrijventerrein bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren in ieder geval de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens: De persoonsgegevens van werknemers worden bewaard tot maximaal 2 jaar na einde dienstverband, behalve voor zover de persoonsgegevens op grond van andere wettelijke verplichtingen langer moeten worden bewaard, zoals bijvoorbeeld op grond van fiscale wetgeving. Voor het overige houden wij ons aan de algemeen geldende criteria ten aanzien van de te hanteren bewaartermijnen.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Grensoverschrijdend Bedrijventerrein verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit voortvloeit uit de overeenkomst die wij met de betrokkene hebben of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Voor zover van toepassing sluiten wij met bedrijven die namens Grensoverschrijdend Bedrijventerrein persoonsgegevens van betrokkene verwerken een verwerkersovereenkomst om er onder meer voor te zorgen dat deze verwerker eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens waarborgt. Grensoverschrijdend Bedrijventerrein blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Iedere betrokkene van wie de persoonsgegevens door ons worden verwerkt heeft het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien of deze te laten te corrigeren. Onder strikte omstandigheden kan de betrokkene van Grensoverschrijdend Bedrijventerrein verlangen dat verwerkte persoonsgegevens worden gewist. In de volgende situaties moeten wij aan dit verzoek voldoen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze werden verkregen
 • De verwerking van persoonsgegevens geschiedt op basis van toestemming die van de betrokkene werd verkregen, waarna de betrokkene deze toestemming intrekt en er geen andere grondslag meer is op basis waarvan wij de persoonsgegevens mogen verwerken
 • de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking van de persoonsgegevens en er zijn geen dwingende gerechtvaardigde gronden die zwaarder wegen dan dit bezwaar
 • de persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt
 • de persoonsgegevens moeten op grond van een wettelijke plicht worden gewist

Daarnaast heeft de betrokkene het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Grensoverschrijdend Bedrijventerrein en heeft de betrokkene het recht de gegevens te laten overdragen. Dat betekent dat de betrokkene bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van de betrokkene hebben in een computerbestand naar de betrokkene of naar een ander, door de betrokkene genoemde organisatie, te sturen.

De betrokkene kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de eigen persoonsgegevens sturen naar info@avantis.org. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betrokkene zelf is gedaan, dient de betrokkene een kopie van het eigen identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Wij adviseren daarbij om in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op het verzoek.

Grensoverschrijdend Bedrijventerrein wijst de betrokkene er tevens op dat deze het recht heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Grensoverschrijdend Bedrijventerrein neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als een betrokkene de indruk heeft dat zijn/haar gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, verzoeken wij de betrokkene contact op te nemen met onze klantenservice of via info@avantis.org.